فساد عصر حاضر  شکار است


فساد عصر حاضر  شکار است
سپہر از زشتی او شرمسار است
اگر پیدا کنی ذوق نگاہی
دو صد شیطان ترا خدمتگزار است