بہ ہر کو رہزنان چشم و گوش اند


بہ ہر کو رہزنان چشم و گوش اند
کہ در تاراج دلہا سخت کوش اند
گران قیمت گناہی با پشنیری
کہ این سوداگران ارزان فروش اند