چہ شیطانی خرامش واژگونی


چہ شیطانی خرامش واژگونی
کند چشم ترا کور از فسونے
من او را مردہ شیطانی شمارم
کہ گیرد چون تو نخچیر زبونی