بشر تا از مقام خود فتاد است


بشر تا از مقام خود فتاد است
بقدر محکمی او را گشاد است
گنہ ہم می شود بی لذت و سرد
اگر ابلیس تو خاکی نہاد است