مشو نخچیر ابلیسان این عصر


مشو نخچیر ابلیسان این عصر
خسان را غمزہ
ٔ شان سازگار است
اصیلان را ہمان ابلیس خوشتر
کہ یزدان دیدہ و کامل عیار است