حریف ضرب او مرد تمام است


حریف ضرب او مرد تمام است
کہ  ن  تش نسب والامقام است
نہ ہر خاکی سزاوار نخ اوست
کہ صید لاغری بر وی حرام است