ز فہم دون نہادان گرچہ دور است


ز فہم دون نہادان گرچہ دور است
ولی این نکتہ را گفتن ضرور است
بہ این نو زادہ ابلیسان نسازد
گنہگاری کہ طبع او غیور است