زمانہ فتنہ ہا  ورد و بگذشت


زمانہ فتنہ ہا  ورد و بگذشت
خسان را در بغل پرورد و بگذشت
دو صد بغداد را چنگیزی او
چو گور تیرہ بختان کرد و بگذشت