’’بسا کس اندوہ فردا کشیدند


’’بسا کس اندوہ فردا کشیدند
کہ دی مردند و فردا را ندیدند‘‘
خنک مردان کہ در دامان امروز
ہزاران تازہ تر ہنگامہ چیدند