چو بلبل نالۂ زاری نداری


چو بلبل نالۂ زاری نداری
کہ در تن جان بیداری نداری
درین گلشن کہ گلچینی حلال است
تو زخمی از سر خاری نداری