گلہ از سختی ایام بگذار


گلہ از سختی ایام بگذار
کہ سختی ناکشیدہ کم عیار است
نمی دانی کہ  ب جویباران
اگر بر سنگ غلطد خوشگوار است