کبوتر بچہ خود را چہ خوش گفت


کبوتر بچہ خود را چہ خوش گفت
کہ نتوان زیست با خوی حریری
اگر ’’یاہو‘‘ زنی از مستی شوق
کلہ را از سر شاہین بگیری