خوشا روزی کہ خود را باز گیری


خوشا روزی کہ خود را باز گیری
ہمین فقر است کو بخشد امیری
حیات جاودان اندر یقین است
رہ تخمین و ظن گیری بمیری