تو ہم مثل من از خود در حجابی


تو ہم مثل من از خود در حجابی
خنک روزی کہ خود را بازیابی
مرا کافر کند اندیشہء رزق
ترا کافر کند علم کتابی