چہ خوش گفت اشتری با کرہ خویش


چہ خوش گفت اشتری با کرہ خویش
خنک  نکس کہ داند کار خود را
بگیر از ما کہن صحرا نوردان
بہ پشت خویش بردن بار خود را