مرا یاد است از دانای افرنگ


مرا یاد است از دانای افرنگ
بسا رازی کہ از بود و عدم گفت
ولیکن با تو گویم این دو حرفی
کہ با من پیر مردی از عجم گفت