الا ای کشتہ نامحرمی چند


الا ای کشتہ نامحرمی چند
خریدی از پی یک دل غمی چند
ز ت
أویلات ملایان نکوتر
نشستن با خود  گاہی دمی چند