دجود است اینکہ بینی یا نمود است


دجود است اینکہ بینی یا نمود است
حکیم ما چہ مشکلہا گشود است
کتابی بر فن غواص بنوشت
ولیکن در دل دریا نبود است