بہ ضرب تیشہ بشکن بیستون را


بہ ضرب تیشہ بشکن بیستون را
کہ فرصت اندک و گردون دو رنگ است
حکیمان را درین اندیشہ بگذار
شرر از تیشہ خیزد یا ز سنگ است