منہ از کف چراغ  رزو را


منہ از کف چراغ  رزو را
بدست  ور مقام ہای و ہو را
مشو در چار سوی این جھان گم
بخود باز  و بشکن چار سو را