دل دریا سکون بیگانہ از تست


دل دریا سکون بیگانہ از تست
بہ جیبش گوھر یکدانہ از تست
تو ای موج اضطراب خود نگہدار
کہ دریا را متاع خانہ از تست