دو گیتی را بخود باید کشیدن


دو گیتی را بخود باید کشیدن
نباید از حضور خود رمیدن
بہ نور دوش بین امروز خود را
ز دوش امروز را نتوان ربودن