بہ ما اے لالہ خود را وانمودی


بہ ما اے لالہ خود را وانمودی
نقاب از چہرہ زیبا گشودی
ترا چون بر دمیدی لالہ گفتند
بہ شاخ اندر چسان بودی چہ بودی