نگرید مرد از رنج و غم و درد


نگرید مرد از رنج و غم و درد
ز دوران کم نشیند بر دلش گرد
قیاس او را مکن از گریہ خویش
کہ ہست از سوز و مستی گریہ
ٔ مرد