نپنداری کہ مرد امتحان مرد


نپنداری کہ مرد امتحان مرد
نمیرد گرچہ زیر  سمان مرد
ترا شایان چنین مرگ است ورنہ
زہر مرگی کہ خواہی میتوان مرد