اگر خاک تو از جان محرمی نیست


اگر خاک تو از جان محرمی نیست
بشاخ تو ھم از نیسان نمی نیست
ز غم  زاد شودم را نگھدار
کہ اندر سینہ
ٔ پردم غمی نیست