پریشان ھر دم ما از غمی چند


پریشان ھر دم ما از غمی چند
شریک ہر غمی نامحرمی چند
ولیکن طرح فردائی توان ریخت
اگر دانی بھای این دمی چند