جوانمردی کہ دل با خویشتن بست


جوانمردی کہ دل با خویشتن بست
رود در بحر و دریا ایمن از شست
نگہ را جلوہ مستی ہا حلال است
ولی باید نگہ داری دل و دست