از  ن غم ہا دل ما دردمند است


از  ن غم ہا دل ما دردمند است
کہ اصل او ازین خاک نژند است
من و تو زان غم شیرین ندانیم
کہ اصل او ز افکار بلند است