برون کن کینہ را از سینۂ خویش


برون کن کینہ را از سینۂ خویش
کہ دود خانہ از روزن برون بہ
ز کشت دل مدہ کس را خراجی
مشو ای دھخدا غارتگر دہ