سحرہا در گریبان شب اوست


سحرہا در گریبان شب اوست
دو گیتی را فروغ از کوکب اوست
نشان مرد حق دیگر چہ گویم
چو مرگ  ید تبسم بر لب اوست