بباد صبحدم شبنم بنالید


بباد صبحدم شبنم بنالید
کہ دارم از تو امید نگاہی
دلم افسردہ شد از صحبت گل
چنان بگذر کہ ریزم بر گیاہی