دل  ن بحر است کو ساحل نورزد


دل  ن بحر است کو ساحل نورزد
نہنگ از ہیبت موجش بلرزد
از  ن سیلی کہ صد ہامون بگیرد
فلک با یک حباب او نیرزد