دل ما  تش و تن موج دودش


دل ما  تش و تن موج دودش
تپید دمبدم ساز وجودش
بہ ذکر نیم شب جمعیت او
چو سیمابی کہ بندو چوب عودش