زمانہ کار او را میبرد پیش


زمانہ کار او را میبرد پیش
کہ مرد خود نگہدار است درویش
ہمین فقر است و سلطانی کہ دل را
نگہ داری چو دریا گوہر خویش