نہ نیروی خودی را  زمودی


نہ نیروی خودی را  زمودی
نہ بند از دست و پای خود گشودی
خرد زنجیر بودی  دمے را
اگر در سینہ
ٔ او دل نبودے