تو میگوئی کہ دل از خاک و خون است


تو میگوئی کہ دل از خاک و خون است
گرفتار طلسم کاف و نون است
دل ما گرچہ اندر سینہ
ٔ ماست
ولیکن از جھان ما برون است