جہان مھر و مہ زناری اوست


جہان مھر و مہ زناری اوست
گشاد ھر گرہ از زاری اوست
پیامی دہ ز من ہندوستان را
غلام ،  زاد از بیداری اوست