من و تو کشت یزدان ، حاصل است این


من و تو کشت یزدان ، حاصل است این
عروس زندگی را محمل است این
غبار راہ شد دانای اسرار
نپنداری کہ عقل است این ، دل است این