گہی جویندۂ حسن غریبے


گہی جویندۂ حسن غریبے
خطیبی منبر او از صلیبی
گہی سلطان با خیل و سپاہی
ولی از دولت خود بی نصیبی