جہان دل ، جہان رنگ و بو نیست


جہان دل ، جہان رنگ و بو نیست
درو پست و بلند و کاخ و کو نیست
زمین و  سمان و چار سو نیست
درین عالم بجز ’’اللہ ہو‘‘ نیست