نگہ دید و خرد پیمانہ  ورد


نگہ دید و خرد پیمانہ  ورد
کہ پیماید جھان چار سو را
می  شامی کہ دل کردند نامش
بخویش اندر کشید این رنگ و بو را