محبت چیست تاثیر نگاہی است


محبت چیست تاثیر نگاہی است
چہ شیرین زخمی از تیر نگاہی است
بہ صید دل روی ، ترکش بینداز
کہ این نخچیر ، نخچیر نگاہی است