خودی روشن ز نور کبریائی است


خودی روشن ز نور کبریائی است
رسائی ہای او از نارسائی است
جدائی از مقامات وصالش
وصالش از مقامات جدائی است