چہ قومی در گذشت از گفتگوہا


چہ قومی در گذشت از گفتگوہا
ز خاک او بروید  رزوہا
خودی از  رزو شمشیر گردد
دم او رنگ ہا برد ز بوہا