خودی را از وجود حق وجودے


خودی را از وجود حق وجودے
خودی را از نمود حق نمودے
نمی دانم کہ این تابندہ گوہر
کجا بودی اگر دریا نبودے