دلی چون صحبت گل می پذیرد


دلی چون صحبت گل می پذیرد
ہمان دم لذت خوابش بگیرد
شود بیدار چون ’’من‘‘  فریند
چو ’’من‘‘ محکوم تن گردد بمیرد