وصال ما وصال اندر فراق است


وصال ما وصال اندر فراق است
گشود این گرہ غیر از نظر نیست
گہر گم گشتہ
ٔ  غوش دریا است
ولیکن  ب بحر ،  ب گہر نیست