کف خاکی کہ دارم از در اوست


کف خاکی کہ دارم از در اوست
گل و ریحانم از ابر تر اوست
نہ ’’من‘‘ را می شناسم من نہ او را
ولی دانم کہ من اندر بر اوست