بیا تا کار این امت بسازیم


بیا تا کار این امت بسازیم
قمار زندگے مردانہ بازیم
چنان نالیم اندر مسجد شہر
کہ دل در سینہ
ٔ ملا گدازیم